Užbaigdami 2021-uosius metus aktyviai dalyvaujame diskusijose bei teikiame rekomendacijas aktualiais prekių tarifinio klasifikavimo klausimais!

Džiaugiuosi turėdamas galimybę 2021 m. gruodžio 2 d. organizuotoje 5-oje Muitinės praktikų konferencijoje (Kaune) kartu su muitų teisės praktikais bei kompetetingų valstybės institucijų, nagrinėjančių prekių tarifinio klasifikavimo klausimus, atstovais aptarti (kaip moderatorius) sudėtingą ir plačią prekių klasifikavimo temą bei teisingo ir tinkamo prekių klasifikavimo įrodinėjimo proceso ypatumus Lietuvoje.

Konferencijos sekcijoje „Muitinės laboratorijos veikla ir prekių tarifinio klasifikavimo iššūkiai verslui“ kartu su Muitinės laboratorijos bei Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais išklausėme pranešimų bei diskutavome tokiomis temomis kaip „Laboratoriniai tyrimai mokestiniuose ginčuose“ bei „Prekių klasifikavimo ginčai Mokestinių ginčų komisijoje“.

Šią, bet kuriam tarptautinės prekybos versle dirbančiam asmeniui/verslo subjektui aktualią temą plėtojame bei konferencijoje nagrinėtus klausimus detalizuojame ir naujose, 2021 m. gruodžio mėnesį publikuotose apžvalgose lietuvių ir anglų kalba (leidiniuose „Muitų teisė praktikams“ bei „Customs Compliance and Risk Management (CCRM Journal).

Juose nagrinėjami pagrindinio prekių tarifinio klasifikavimo šaltinio – ES Kombinuotosios nomenklatūros – kalbinio aiškinimo ypatumai bei aptariami naujausi ES Teisingumo Teismo išaiškinimai šiais klausimais klausimu, pateiktus 2021 m. rugsėjo mėn., byloje C‑706/20, Amoena (nuoroda į ES Teisingumo Teismo skelbtą išaiškinimą:
 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6D0AEA0EB1452C0345807270F8648085?text=&docid=245942&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=226131

Visus straipsnius bei rekomendacijas kaip „teisingai“ skaityti ES Kombinuotają nomenklatūrą kalbiniu požiūriu galima rasti naujausiuose leidinio „Muitų teisė praktikams“ (2021. Nr. 102) bei leidinio CCRM Journal (Nr. 11, 2021), leidžiamo anglų kalba, numeriuose:

https://www.customsclearance.net/lt/articles/savarankiskos-prekes-ar-kitu-prekiu-reikmenys-tarifinio-klasifikavimo-tikslais-es-teisingumo-teismo-vertinimai

https://www.customsclearance.net/en/articles/separate-goods-or-accessories-for-tariff-classification-purposes-assessments-by-the-court-of-justice-of-the-eu